KOMINY   DESKI KOMPOZYTOWE   MURKI   KONTAKT
 Regulamin dokonywania zakupów


Spis treści:

§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe


§1 Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”)
określa zasady korzystania przez Klientów
ze Sklepu Internetowego http://www.kom-system.pl
i w szczególności reguluje:
a) warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa
do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:
a) Sklep internetowy -
działający pod adresem http://www.kom-system.pl
b) Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych:
KOM-SYSTEM Krzysztof Ciećka,
ul. Koziełka 108A, 44-190 Knurów, wpisany do
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
Numer NIP 9690859040, Numer REGON 240478916,
adres poczty elektronicznej: biuro@kom-system.pl,
numer telefonu kontaktowego: +48 32 793 47 60,
(opłata standardowa wg właściwego operatora).
c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna
albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej,
która korzysta z usługi świadczonej
drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
która chce zawrzeć lub zawarła
umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
d) Konsument- osoba fizyczna dokonująca
z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową;
e) Zamówienie – wyrażenie przez Klienta
woli zawarcia umowy.
Prawidłowe złożenie Zamówienia przez klienta
skutkuje otrzymaniem na podany podczas
składania zamówienia/rejestracji
adres mailowy wiadomości
pt. „Przyjęcie zamówienia nr” (§. 3.9. Regulaminu);
f) Usługa świadczona drogą elektroniczną –
bezpłatna usługa polegająca na:
prowadzeniu konta Klienta
(w przypadku Klientów zarejestrowanych),
udostępnieniu Klientom formularza zamówienia.
W razie wątpliwości uznawać się będzie,
że za usługi świadczone drogą elektroniczną
uznaje się również wszelkie czynności,
które Usługodawca będzie wykonywał
w celu prawidłowej obsługi procesów
podanych w zdaniu pierwszym;
g) Rejestracja – utworzenie w systemie
Sklepu Internetowego Konta Klienta.
W celu dokonania rejestracji
należy wypełnić formularz rejestracyjny.
Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego
skutkować będzie wysłaniem przez
system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej
informującej o aktywacji Konta.
h) Cena – cena, jaką klient sklepu
zobowiązany będzie do zapłaty
za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży.
Cena może być wyrażona za pomocą
następujących walut: polski złoty (PLN).
Podana cena jest ceną brutto
(zawierająca niezbędny podatek VAT).
Ceny w sklepie internetowym
nie zawierają kosztów przesyłki,
które są wskazane w trakcji składania zamówienia w Sklepie.
Sprzedawca gwarantuje, że cena
wskazana w trakcie składania zamówienia
nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji
umowy sprzedaży zawartej
na podstawie złożonego zamówienia.
i) Dostawa – powierzenie przez Sprzedawcę
produktów przeznaczonych dla Klienta
podmiotom trzecim w celu ich dostawy.
Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania
i ubezpieczenia wysyłanych produktów.
Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza
wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim
prowadzącym w tym zakresie
profesjonalną działalność gospodarczą.

1.3 Korespondencję elektroniczną dotyczącą
działalności Sklepu internetowego
należy wysyłać na adres e-mail
biuro@kom-system.pl natomiast korespondencję
tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:
KOM-SYSTEM ul. Wilsona 34C, 44-190 Knurów

1.4 Klientem Sklepu internetowego może być –
osoba fizyczna, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która korzysta z usługi świadczonej
drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
która chce zawrzeć lub zawarła
umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5 Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
W celu złożenia Zamówienia obejmującego
wysyłkę zagranicę należy skontaktować się
indywidualnie ze Sprzedawcą.

1.6 Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są
w złotych polskich i zawierają
podatek VAT (ceny brutto).
Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki,
które są zależne od wybranego przez Klienta
sposobu płatności i dostawy.
Klient jest informowany o kosztach Dostawy
w trakcie składania Zamówienia.

1.7 Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane
w informacji handlowej, towary dostępne
w Sklepie internetowym są nowe,
a podmiotem odpowiedzialnym
za ich ewentualne wady fizyczne
i prawne jest KOM-SYSTEM Krzysztof Ciećka,
ul. Koziełka 108A, 44-190 Knurów,
wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
Numer NIP 9690859040, Numer REGON 240478916,
adres poczty elektronicznej: biuro@kom-system.pl,
numer telefonu kontaktowego: + 48 32 793 47 60
(opłata standardowa wg właściwego operatora).

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1 W ramach prowadzenia Sklepu internetowego
Usługodawca zobowiązuje się
do świadczenia usług drogą elektroniczną
w zakresie i na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług
drogą elektroniczną jest bezpłatne.

2.3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:
2.3.1. Usługa Konto Klienta:
1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną
polegającej na prowadzeniu Konta Klienta
w Sklepie internetowym zostaje zawarta
w momencie dokonania Rejestracji.
2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest
podanie w formularzu rejestracyjnym
następujących danych przez Klienta:
imię i nazwisko, adres
(ulica, numer domu, miejscowość
wraz z kodem pocztowym), adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
3. Klient, który dokonał Rejestracji
ma dostęp do dodatkowych opcji
dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta,
takich jak: historia zamówień,
możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest
złożone zamówienie oraz możliwość
edycji danych kontaktowych.
4. Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną
polegającej na prowadzeniu Konta
jest zawierana na czas nieoznaczony.
2.3.2. Usługa interaktywny formularz:
a. Umowa o świadczenie Usługi
drogą elektroniczną polegającej
na udostępnieniu interaktywnego formularza
umożliwiającego złożenie Zamówienia
w Sklepie internetowym zostaje zawarta
w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej
Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
b. Umowa o świadczenie Usługi
drogą elektroniczną polegającej
na udostępnieniu interaktywnego formularza
umożliwiającego złożenie Zamówienia
w Sklepie internetowym jest zawierana
na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu
z chwilą złożenia Zamówienia.

2.4. Warunki rozwiązywania umów
o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
2.4.1. Klientowi przysługuje prawo
do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną o charakterze ciągłym
przez Usługodawcę w każdej chwili
(np. usunięcie Konta Klienta).
Wypowiedzenie umowy następuje
bez ponoszenia jakichkolwiek
dodatkowych kosztów
i bez wskazania przyczyn:
2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać
poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia
na adres mailowy biuro@kom-system.pl
lub też pisemnie na adres Usługodawcy
(wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu).
2.4.1.2. Umowa w takim przypadku
wygasa po upływie 7 dni od chwili
otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę
o świadczenie usług drogą elektroniczną
z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia
w przypadku, gdy Klient
dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy
nie wiąże się z utratą praw już nabytych
przez Klientów korzystających
ze Sklepu internetowego Sprzedawcy.
2.4.4. Konsument ma prawo do odstąpienia
od umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną w terminie 14 dni
od jej zawarcia (patrz § 7 Regulaminu)

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby
złożenia zamówienia:
a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji
w systemie Sklepu internetowego;
b) złożenie zamówienia bez rejestracji
tzw. „szybkie zakupy”;
c) złożenie zamówienia
za pośrednictwem wiadomości e-mail;
d) złożenie zamówienia telefonicznego.

3.2. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych
Klientów Sklepu internetowego polega
na dodaniu odpowiednich towarów
do koszyka internetowego.
W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta
przedmioty znajdują się w koszyku,
należy wybrać sposób dostawy i metodę płatności.

3.3. W przypadku wyboru „szybkich zakupów”
(pkt §3.1.b Regulaminu),
po dokonaniu wyboru produktu
należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka”,
po czym można kontynuować zakupy
lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka ”
i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienia
Klient zostanie poproszony o uzupełnienie
swoich danych kontaktowych,
danych do rachunku bądź faktur
oraz danych do wysyłki.
W kolejnym kroku Klient proszony jest
o wybór sposobu dostawy i metody płatności.

3.4. W celu złożenia Zamówienia
poprzez przesłanie wiadomości e-mail
należy wysłać wiadomość e-mail
na adres biuro@kom-system.pl
Treść wiadomości powinna określać
istotne postanowienia umowy,
tj. przedmiot umowy, cena, ilość.
W treści wiadomości e-mail Klient
jest zobowiązany do podania danych
niezbędnych do prawidłowej realizacji
wysyłki towaru (imię, nazwisko,
adres dostawy, numer telefonu).
Dodatkowo klient jest zobowiązany
do określenie sposobu realizacji płatności.

3.5. Aby złożyć zamówienie telefoniczne,
należy skontaktować się z Sprzedawcą
który jest dostępny pod numerem telefonu:
+ 48 32 793 47 60 (opłata standardowa –
wg. cennika właściwego operatora).
3.5.1. Skuteczne złożenie zamówienia telefonicznego,
łączyć się będzie z koniecznością
podania istotnych postanowień umowy
tj; przedmiotu umowy, ilości zamawianych produktów,
sposobu i rodzaju dostawy.
3.5.2. Aby sprzedawca mógł zrealizować zamówienie,
koniecznym będzie podanie wszelkich
niezbędnych w tym celu danych teleadresowych.

3.6. W trakcie składania zamówień,
o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu
Klient zobowiązany jest do podania
danych odpowiadających prawdzie.

3.7. W trakcie składania Zamówienia
niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się
z niniejszym regulaminem.

3.8. Złożenie zamówienia poprzez formularz
następuje w momencie kliknięcia w przycisk
„zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

3.9. Po otrzymaniu przez system
Sklepu internetowego zamówienia,
każdorazowo wysyłana będzie
na adres e-mail podany przez Klienta
automatyczna wiadomość potwierdzającą
otrzymanie zamówienia.

3.10. Zamówienie, którego otrzymanie zostało
potwierdzone przez system Sklepu internetowego
(§3.9 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu
art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego
i stanowi podstawę do zawarcia
umowy sprzedaży pomiędzy
Klientem a Sprzedawcą.

3.11. Zamówienie złożone przez Klienta
a niepotwierdzona przez Sprzedawcę
w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.

3.12. Sprzedawca w przypadku przystąpienia
do realizacji zamówienia
potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową
zatytułowaną „Zamówienie przyjęte do realizacji”.

3.13. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą
w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości
od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie
do realizacji zamówienia (wiadomość,
o której mowa w pkt. 3.12 niniejszego regulaminu)

3.14. Klient może anulować złożone zamówienie
lub je zmodyfikować, w tym celu należy:
a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;

3.15. Zamówienia są obsługiwane
przez dział obsługi Klienta Sklepu internetowego
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
w godzinach 8.00-15.00.

3.16. Informacje handlowe zamieszczone
w Sklepie internetowym nie stanowią oferty
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego,
lecz są zaproszeniem do składania ofert,
nawet jeśli informacja ta
zawiera jednostkową cenę towaru.

§4 Płatność, dostawa, odbiór

4.1 Płatność
4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży
Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną
w zamówieniu cenę towarów
oraz koszt ich wysyłki.
4.1.2. Cena poszczególnych towarów
prezentowana w Sklepie internetowym
jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN)
obejmującą również należny podatek
od towarów i usług w obowiązującej stawce.
Podane ceny nie zawierają jednak
kosztów ewentualnej przesyłki,
która to zostanie wskazana w trakcie
składania zamówienia.
4.1.3. Płatność następuje w wybranej
przez Klienta formie:
a) gotówkowej – płatności za pobraniem,
płatność w siedzibie przy wyborze
opcji „odbiór osobisty”
b) bezgotówkowej :
– płatność przelewem na rachunek Sklepu
– płatność kartą lub e-przelewem
(rozliczenia transakcji kartą kredytową
i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Dotpay.pl)
4.1.4. Cena podana przy każdym towarze
jest wiążąca w chwili złożenia
przez Klienta Zamówienia.
Cena ta nie ulegnie zmianie
niezależnie od zmian cen
w Sklepie internetowym,
które mogą się pojawić w odniesieniu
do poszczególnych towarów
po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.2. Dostawa
4.2.1. Zamówienia złożone przez klientów
Sklepu internetowego kompletowane są
przez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych
od dnia zawarcia umowy
zgodnie z §3.12 Regulaminu.
Na czas realizacji składa się czas
niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.
4.2.2. Wysyłka zamówionych towarów
odbywa się wyłącznie na adresy
znajdujące się na terytorium Polski.
W celu złożenia Zamówienia
obejmującego wysyłkę zagranicę
należy skontaktować się indywidualnie
ze Sprzedawcą.
4.2.3. W przypadku braku odmiennej umowy
Sprzedawca zobowiązuje się
do wykonania przedmiotu umowy,
w terminie nie dłuższym
niż trzydzieści dni po złożeniu
przez Kupującego oświadczenia woli
o chęci zawarcia umowy (§ 3.9 Regulaminu).
4.2.4. Czas dostawy uzależniony jest
od sposobu dostawy/odbioru towaru
wybranego przez Klienta i nie powinien
przekroczyć 7 dni roboczych
od momentu zawarcia umowy sprzedaży
zgodnie z § 3.12 Regulaminu.
4.2.5. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów
podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie
działalność gospodarczą w zależności
od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu.
Dane przewoźnika zostają przekazane Klientowi
w trakcie składania zamówienia.

4.3. Odbiór towarów
4.3.1. Sprzedawca informuję że Klientom
przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki
po jej dostarczeniu na miejsce
wskazane w zamówieniu.
Sprawdzenia stanu przesyłki
przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
4.3.2. W przypadku kiedy, przed wydaniem
przesyłki okaże się, że uległa ona
uszkodzeniu bądź doznała ubytku
to przewoźnik ma obowiązek
sam niezwłocznie ustalić protokolarnie
stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
Jednak w większości przypadków
Przewoźnik wykonuje te czynności
na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
4.3.3. Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki
zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie
niedające się z zauważyć z zewnątrz,
to przysługuje Państwu prawo,
niezwłocznie po ujawnieniu szkody,
nie później jednak niż w ciągu 7 dni
od odbioru przesyłki,
żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów
bądź wątpliwości prosimy o kontakt
ze Sprzedawcą pod numerami telefonów
wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 5 Dane osobowe

5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych
Zamawiającego przez Sprzedawcę
oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę
do zarządzania zawartością strony internetowej,
której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm).
Dane osobowe Zamawiającego
będą przetwarzane w celu realizacji
złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury
i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
Dane te są poufne i nie będą
ujawniane osobom nieuprawnionym.

5.2. Dane osobowe Zamawiającego
chronione są przez Administratora danych
zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy
o ochronie danych osobowych,
i nie będą przekazywane, odsprzedawane
ani użyczane innym osobom lub instytucjom,
które nie będą do tego uprawnione.
Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione
w celu wywiązania się z umowy sprzedaży
Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

5.3. Dostęp do danych osobowych
posiada jedynie Administrator danych.

5.4. Klient, który wypełnił formularz zamówienia
ma możliwość dostępu
do dotyczących go danych osobowych
w celu ich weryfikacji, modyfikacji
lub wystąpienia o ich usunięcie
z bazy danych osobowych,
zawiadamiając o tym Administratora danych
pisemnie na adres KOM-SYSTEM Krzysztof Ciećka
ul. Wilsona 34C, 44-190 Knurów
bądź też mailowo na adres biuro@kom-system.pl

§ 6 Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta
na zasadach określonych w ustawie
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
oraz w innych powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta
towar jest niezgodny z umową
lub posiada wady
należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę
oraz w razie potrzeby dostarczyć
reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:
KOM-SYSTEM Krzysztof Ciećka,
ul. Wilsona 34C, 44-190 Knurów
6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji
pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail
na adres biuro@kom-system.pl.
W celu przyspieszenia i ułatwienia
procesu rozpatrzenia reklamacji
zaleca się przesłanie wraz z reklamacją
wszelkich dodatkowych informacji
takich jak takich jak numer zamówienia,
data sprzedaży etc.
6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 14 dni.
6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji
zostanie wysyłana na podany przez Klienta
adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
6.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku
Produktów objętych także gwarancją
uprawnienia z tego tytułu
należy wykonywać zgodnie z warunkami
zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza,
nie ogranicza, ani nie zawiesza
uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności
Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
6.1.4. W celu ułatwienia procedury reklamacji
towaru Konsument może skorzystać
z formularza reklamacyjnego
udostępnianego przez Sprzedawcę.

6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług
drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:
6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem
usług drogą elektroniczną
za pośrednictwem Sklepu internetowego
należy składać na adres mailowy
biuro@kom-system.pl bądź listownie
na adres sklepu: KOM-SYSTEM Krzysztof Ciećka,
ul. Wilsona 34C, 44-190 Knurów.
6.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia
rozpatrzenia reklamacji zaleca się
podanie w wiadomości określonej w pkt. 1
takich informacji jak adres e-mail,
rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości
oraz danych kontaktowych.
6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej
z świadczeniem usług drogą elektroniczną
następuje niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni roboczych.
6.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji
jest wysyłana na adres e-mail Klienta
lub w inny podany przez Klienta sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem
w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
który zawarł umowę na odległość,
może od niej odstąpić bez podania przyczyn,
składając stosowne oświadczenie
w terminie czternastu (14) dni.
Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem.
Oświadczenie można wysłać na następujący adres:
KOM-SYSTEM Krzysztof Ciećka,
ul. Wilsona 34C, 44-190 Knurów,
bądź też mailowo na adres: biuro@kom-system.pl

7.2. Termin czternastodniowy, w którym
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży
lub umowy o świadczenie Usługi
drogą elektroniczną, liczy się
od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży,
a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi
drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu
oświadczenia o odstąpieniu od umowy
przesyła Konsumentowi wiadomością mailową
potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

7.4. W razie odstąpienia od umowy –
Umowa sprzedaży lub umowa
o świadczenie Usługi drogą elektroniczną
jest uważana za niezawartą.
To, co Strony świadczyły,
ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,
chyba, że zmiana była konieczna
do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy,
bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie,
nie później niż w terminie czternastu dni.

7.5. Sprzedawca dokona zwrotu
otrzymanych od Konsumenta płatności
przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument,
chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się
na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego
z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się
ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta
do chwili otrzymania rzeczy
z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta
dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty
zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

7.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób
dostarczenia rzeczy inny
niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę,
Sprzedawca nie jest zobowiązany
do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów

7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność
za zmniejszenie wartości rzeczy
będące wynikiem korzystania z niej
w sposób wykraczający
poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
7.9.1. o świadczenie usług,
jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni
usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany
przed rozpoczęciem świadczenia,
że po spełnieniu świadczenia
przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie
zależy od wahań na rynku finansowym,
nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli,
i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy;
7.9.3. w której przedmiotem świadczenia
jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
7.9.4 w której przedmiotem świadczenia
jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności
do użycia;
7.9.5. w której przedmiotem świadczenia
jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy,
które po dostarczeniu,
ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7.9.7. w której przedmiotem świadczenia
są napoje alkoholowe, których cena
została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży,
a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku,
nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał,
aby przedsiębiorca do niego przyjechał
w celu dokonania pilnej naprawy
lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca
świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania konsument żądał,
lub dostarcza rzeczy inne
niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji,
prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu
do dodatkowych usług lub rzeczy;
7.9.9. w której przedmiotem świadczenia
są nagrania dźwiękowe lub wizualne
albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.9.10. o dostarczanie dzienników,
periodyków lub czasopism,
z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
7.9.11 zawartej w drodze aukcji publicznej;
7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania,
innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów,
gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi
lub kulturalnymi, jeżeli w umowie
oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
7.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych,
które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się
za wyraźną zgodą konsumenta
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę
o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy
Sprzedawca przekazuje Konsumentowi
na trwałym nośniku pouczenie
o odstąpieniu od umowy.

§ 8 Informacje dodatkowe

8.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności
czy też błędów zaleca się
aby urządzenia za pomocą którego Klient
korzysta ze sklepu
http://www.kom-system.pl
spełniało co najmniej następujące wymagania
techniczne które są niezbędne
do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca:
8.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne
z dostępem do Internetu.
8.1.2. Przeglądarka internetowa:
a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej
b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub
c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z
8.1.3. Aktywne wtyczki – JAVA, FLASH
8.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800,
kolory 24 lub 32 bit
8.1.5. Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

8.2. Informacja dla Klienta Sklepu internetowego
w jaki sposób może sprawdzić
czy złożone zamówienie nie zawiera błędów,
a zarazem jak je można skorygować:
8.2.1. Podczas składania zamówienia,
aż do momentu naciśnięcia przycisku
„zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
lub innego z równoważnym sformułowaniem
Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych
(np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy).
W przypadku, niezgodności należy
kierować się wyświetlanymi Klientowi
komunikatami oraz informacjami
dostępnymi na stronie internetowej
Sklepu internetowego i kolejnych
jego podstronach. W przypadku
jakichkolwiek problemów czy też
trudności prosimy o kontakt –
mailowy: biuro@kom-system.pl lub telefoniczny
pod numerem + 48 32 793 47 60
(opłata standardowa wg właściwego operatora).
8.2.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem
po złożeniu zamówienia
na podany w zamówieniu adres e-mail
zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail
potwierdzająca otrzymanie zamówienia.
Treść wiadomości określać również
będzie wszelkie niezbędne informacje
o zamówieniu (wiadomość email,
o której mowa w § 3.9. Regulaminu).
W przypadku błędu Klienta
co do wprowadzonych danych
(np. ilość zamawianego towaru,
błędne naliczenie Zamówienia przez system),
Klient ma prawo do zmiany zamówienia.
Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin
od otrzymania potwierdzenia otrzymania
Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00,
a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin
od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia.
W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail
na adres biuro@kom-system.pl
z żądaniem zmiany lub zgłosić
chęć zmiany telefonicznie
kontaktując się pod numerem
telefonu + 48 32 793 47 60
(opłata standardowa wg właściwego operatora).
Po dokonaniu korekty zamówienia
Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail
na podany w zamówieniu adres,
w którym znajdować się będzie
potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

8.3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania
i udostępniania przez przedsiębiorcę
drugiej stronie treści zawieranej umowy:
8.3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie
treści zawieranej umowy następuje:
8.3.1.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany
adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy.
8.3.1.2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi
wraz z odbiorem lub przesyłką
towaru specyfikacji zamówienia
oraz dowodu zakupu.
8.3.2. Treść zawieranej umowy
jest dodatkowo utrwalona
i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym
Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom
na każde ich żądanie.

8.4. W sprawach nieuregulowanych
w niniejszym Regulaminie
mają zastosowanie przepisy obowiązującego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
w tym Kodeksu Cywilnego,
Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną
z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawy o prawach konsumenta
z dnia 30 maja 2014 r.
(Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.5. Zmiany w regulaminie:
8.5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo
do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu,
o czym Klient zostanie powiadomiony
najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem
przed dniem wejścia w życie zmian.
Informacja o zmianach zostanie również wyrażona
w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej
Sklepu internetowego oraz przesłana
na adres e-mail zarejestrowanego klienta.
Ponadto Klient zostanie każdorazowo
poproszony o akceptację nowego regulaminu
przed złożeniem Zamówienia.
8.5.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta,
jeżeli zostały zachowane wymagania
określone w art. 384 kodeksu Cywilnego
(tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach),
a Klient nie wypowiedział umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną
o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
8.5.3. Zmiany regulaminu nie będą
w żaden sposób naruszać praw
nabytych przez Klientów
korzystających ze Sklepu internetowego
przed dniem wejścia w życie zmian,
w szczególności nie będą miały wpływu
na złożone i/lub realizowane zamówienia.
W takim przypadku zamówienia te
będą realizowane na zasadach określonych
w poprzednim regulaminie.

8.6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest
zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

8.7. Klient będący Konsumentem
w przypadku sporu ze Sprzedawcą
ma możliwość skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego
sądu konsumenckiego działającego
przy Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego
w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) uzyskać bezpłatną pomoc
w sprawie rozstrzygnięcia sporu
między Klientem, a Sprzedawcą,
korzystając z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
lub organizacji społecznej, do której
zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8.8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy
Sprzedawcą, a Klientem niebędącym
jednocześnie konsumentem w rozumieniu
art. 22[1] kodeksu cywilnego
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
zostają poddane sądowi właściwemu
ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Kontakt